خطاهای که هنگام کار با حساب ایگولد - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

خطاهای که هنگام کار با حساب ایگولد

خطاهایی که هنگام کار با حساب ایگولد خود ممکن است با آن مواجه شوید:

Unable to login to account(1
The account (xxxxxxx) or passphrase information specified is incorrect
اگر هنگام ورود به حساب، شماره حساب یا کلمه عبورتان را اشتباه وارد کنید، این خطا رخ می دهد. در اینجا منظور از xxxxxxx شماره حساب ایگولدتان است.

Unable to login to account(2
Could not login to account. A correct Turing number must be provided
اگر هنگام ورود به حساب، عدد تصادفی (Turing number) را اشتباه وارد کنید یا اصلاً وارد نکنید، این خطا رخ می دهد.

Unable to login to account(3
Could not login to account. An account number must be provided
اگر هنگام ورود به حساب، شماره حساب ایگولدتان را وارد نکرده باشید، این خطا رخ می دهد.

Unable to login to account(4
Could not login to account. A passphrase must be provided
اگر هنگام ورود به حساب، کلمه عبور حساب ایگولدتان را وارد نکرده باشید، این خطا رخ می دهد.

Cannot preview spend, the error is(5
Payee Account Number (xxxxxxx) is missing or invalid
اگر هنگام انتقال ایگول به حساب دیگران (Spend) شماره حساب گیرنده را وارد نکرده باشید یا اشتباه وارد کرده باشید (مثلاً شماره حساب را به فارسی تایپ کرده باشید و یا انتهای شماره حساب، کرکتر Blank وجود داشته باشد( این خطا رخ می دهد. در اینجا منظور از xxxxxxx شماره حساب ایگولد گیرنده میباشد.