مشخصات شخصی - تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

مشخصات شخصی

مشخصات شخصی:
با کلیک روی دکمه مشخصات شخصی ، به صفحه ای می روید که در آن می توانید بعضی از مشخصاتی را که هنگام ثبت نام وارد کرده اید تغیر دهید.مشخصاتی از قبیل: نام و نام خانوادگی ، جنسیت ، سن و غیره